Geotermálna energia

Krajiny, ktoré budú mať v budúcnosti dostatok energie, majú istotu svojho rozvoja. Obzvlášť je to markantné z pohľadu energetickej bezpečnosti. Dnes stojí pred krajinami Európskej únie vážna výzva, aby v  dlhodobom horizonte využívali prijateľné a trvalo udržateľné zdroje energie. Potreba energie, elektrickej ako aj tepelnej, neustále rastie.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) ako politicky a ekologicky najbezproblémovejšie majú dlhodobý potenciál. Ich dnešný stav je však zväčša nerentabilný, nedostačujúci a nepokrývajúci výrobu základnej energie. Výnimkou by sa mohli stať geotermálne zdroje. V prípade vyriešenia efektívneho prístupu a získania energie z hlbinných rezervoárov môže región získať niekoľkonásobok energie ako je jeho potreba.

V súlade s výskumno-vývojovým programom Európskej únie, ako aj s najrozvinutejšími krajinami v Hĺbkových geotermálnych systémoch (USA, Austrália) má stredoeurópsky región technologický a kapacitný potenciál, aby vlastným prispením získal jedinečné postavenie v oblasti hĺbkovej geotermálnej energie a zabezpečil si tak vlastnú bezpečnú, obnoviteľnú a exportovateľnú energiu.

Globálne výzvy klimatických zmien a nutnosť zabezpečenia trvalo udržateľného ekonomického rastu a sociálnej súdržnosti vyžadujú prechod na vlastné bezpečné a čisté energetické zdroje. Geotermálna energia je jediným zdrojom obnoviteľnej energie schopnej zabezpečiť takúto konzistentnú a bezpečnú elektrickú energiu 24 hodín denne, 365 dní v roku. Teplo pochádza zo  Zeme, kde viac ako 99% jej objemu je horúcejších ako 1000°C a z ľudského pohľadu tvorí nevyčerpateľnú zásobu energie. Navyše v zemskom jadre prebieha rádioaktívny rozpad prvkov kontinuálne generujúci energiu mnohonásobne väčšiu ako je celková spotreba ľudstva. Z tohto dôvodu stúpa teplota v zemskej kôre každý 1 km hĺbky v priemere o 25°C-35°C.

Geotermálna energia má tieto unikátne vlastnosti:

 • Základná (base-load) energia – jediný obnoviteľný zdroj generujúci energiu trvale 24 hodín / 365 dní v roku v nepretržitej prevádzke viac ako 96% času
 • Nulová cena paliva – bez paliva, voda je len ako recyklovaný nosič energie
 • Nulové emisie CO2 – takmer nulové emisie, nepodlieha penalizáciám a šetrí emisné kvóty
 • Malá plocha zariadení – na 1MW najmenšia plocha elektrárne, podzemná prevádzka
 • Politicky a environmentálne akceptovateľné – pozitívne regionálne dopady, strategicky bezpečná a stabilný energetický zdroj
 • Minimálny risk alebo nebezpečenstvo pre obyvateľstvo – možno budovať v blízkosti spotreby

Geotermálna energetika, ktorá je založená na vyšších teplotách ako 150°C, vyžaduje nové efektívne technológie schopné vytvárať tepelné výmenníky v hĺbkach pod 3 km. Vďaka týmto systémom je očakávaný rast produkcie geotermálnej elektrickej energie v EÚ v najbližších 10 rokov z terajších 1000 MWe na 6000-10000 MWe (zdroj EGEC). Navyše dôležitosť termálnej energie pre vykurovanie, ktorá v Európe predstavuje 48% z celkovej spotrebovanej energie, dáva predpoklady pre využitie plytkých geotermálnych zdrojov v rozsahu 40000 MWth v roku 2020.

V Európskej únii vznikli na podporu výskumu, vývoja a aplikácií nových geotermálnych technológií dve Európske technologické platformy: GEOELEC pre geotermálnu energetiku a Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC) Geothermal Panel pre priame využitie geotermálnej energie. Ich cieľom je vytvoriť fórum pre relevantných aktérov na identifikáciu strategických cieľov výskumu a vývoja, koordinovať ich pri ich napĺňaní, podporovať financovanie a zastupovať segment voči ostatným orgánom, organizáciám a verejnosti.

Geothermal energy

Countries that will have enough energy will have an option of its development. This is particularly notable in the area of energy security. Nowadays, the countries of the European Union are facing serious challenge to utilize the affordable and sustainable energy sources in significantly greater amount. Need for energy, electricity and heat is constantly increasing.

Renewable energy sources (RES) as a politically and environmentally accepted solution have a long-term potential. Their present state is largely unprofitable, inadequate and not covering the production of primary energy. The exception could be geothermal resources. In the case of solving the problem with efficient approach to energy from deep reservoirs, the region can get several times the energy as needed.

In accordance with research and development program of the European Union, as well as most developed countries in deep geothermal systems (USA, Australia), the region of Central Europe has technological potential capacity to self-making gained a unique position among the leaders in the field of deep geothermal energy in the long term to ensure own safe, renewable and exportable energy.

Global challenges of climate changes and the need to ensure sustainable economic growth and social cohesion will inevitably require new safe and clean energy sources. Geothermal energy is the only primary source of renewable energy capable of long-term to provide such consistent and secure electricity 24 hours a day, 365 days a year. The heat comes from Earth, where more than 99% of its volume is hotter than 1000 ° C. In the human point of view it is the inexhaustible supply of energy. Moreover, radioactive decay of elements is ongoing in the Earth's core generating power many times greater than the total consumption of mankind. For this reason, the temperature rises in the earth's crust, each 1 km depth on average 25 ° C-35 ° C.

Geothermal energy has the following unique features:

 • Base load energy - the only RES generating power 24 hours / 365 days a year continuous operational service in more than 96% of total time
 • Zero price of fuel - no fuel, only water is recycled as an energy medium
 • Zero CO2 emissions - almost zero emissions, no emissions penalty
 • Small area of facilities - the smallest area 1MW power plant, underground operation
 • Politically and environmentally acceptable - a positive regional impact, strategically secure and stable energy source
 • Minimum risk or danger to the population - can be built in the vicinity of settlements and consumption

Geothermal energy, which is based on higher temperatures than 150 ° C, require new efficient technologies to drill and create heat exchangers at depths below 3 km. Thanks to this system we expect increasing production of geothermal electricity in the EU in the next 10 years with existing technology from the present 1000 MWe to 6000 to 10,000 MWe (source EGEC). Moreover, the importance of thermal energy for heating, which in Europe is 48% of the total energy consumed, creates conditions for the use of shallow geothermal resources in the range of 40,000 MWth in 2020.

In the European Union were created, two Technology Platforms for the support of research, development and application of new geothermal technologies: GEOELEC for Geothermal Energy and Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC) Geothermal Panel for direct use of geothermal energy. Their goal is to create a forum for relevant stakeholders to identify strategic objectives for research and development, and coordinate them, to support funding and represent a segment towards other institutions, organizations and the public.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.