Geotermálny potenciál západného Slovenska a východného Rakúska

Na území Slovenska a Rakúska bol ukončený základný geologický prieskum zdrojov geotermálnej energie v rámci ktorého bolo vymedzených viacero perspektívnych geotermálnych oblastí. Ukončený je tiež regionálny výskum, ktorí mapuje potenciálne možnosti využívania geotermálnych zdrojov. Výsledkom realizovaných geologických prác je poznanie hydrogeotermálnych pomerov, množstva geotermálnych vôd a ich parametrov a množstva geotermálnej energie. Celoeurópska mapa geotermálnych zdrojov dáva jasnejší pohľad na podmienky v našej cieľovej oblasti.

Oblasť rakúsko – slovenského pohraničia ponúka priemerné až nadpriemerné podmienky čo do veľkosti tepelného toku. Na Slovensku boli najlepšie podmienky zistené v oblasti Žitného ostrova (Dunajská Streda) a v Západnej časti Záhorskej nížiny (Malacky). V Rakúsku ide o oblasť spolkovej krajiny Burgenland a východné časti Štajerska a Dolného Rakúska. V týchto oblastiach sa nenachádzajú zatiaľ žiadne geotermálne elektrárne, preto výskum v tejto oblasti podporí možnosť komerčného využitia geotermálnej energie na generovanie elektriny alebo tepla.

Z uvedených zistení tiež vyplýva, že geotermálna energia, má predpoklady a môže zohrať významnú úlohu pri rozvoji spomínaných lokalít.

Geothermal potential in the area of Western Slovakia and Eastern Austria

In Slovakia and Austria was completed basic exploration of geothermal energy in which it was identified several prospective geothermal areas. Completed is also a regional research, which maps the potential opportunities to exploit geothermal resources. The result of the work is carried out geological knowledge hydrothermal conditions, the amount of geothermal waters and their parameters and the amount of geothermal energy. Europe-wide map of geothermal resources gives a clearer view of conditions in our target area.

Area of Austria - Slovak border has average to above average conditions as to the size of the geothermal heat flow. In Slovakia, the best conditions were found in the area of Žitný ostrov (Dunajská Streda) and the western part of Záhorská nížina (Malacky). In the area of Eastern Austria, Burgenland and eastern parts of Styria and Lower Austria have the best geothermal conditions. In these areas are not yet any geothermal power, therefore research in this area supports the possibility of commercial utilization of the geothermal field.

The above findings indicate that geothermal energy has the potential to play an important role in the development of the mentioned areas.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.