Hĺbková geotermia

Teplo pod povrchom Zeme je jedným z najväčších zdrojov energie, ktorá sa čiastočne obnovuje. Potenciál geotermálnej energetiky je obrovský, no pre nedostatočný technologický pokrok sa nedá bežne využívať spôsobom, ktorý je nákladovo a časovo efektívny.

V súčasnosti sa geotermálna energia využíva na generovanie elektrickej energie spravidla len v miestach s geologickými anomáliami, ktoré umožňujú horúcej magme priblížiť sa k zemskému povrchu. V takýchto lokalitách stačí vyvŕtať geotermálny vrt s hĺbkou 2 až 4 kilometrov, kde sa nachádza dostatočne veľké teplo pre tvorbu pary, ktorá dokáže poháňať elektrickú turbínu.

Prostredie pod zemským povrchom sa otepľuje s rastúcou hĺbkou, cca 20 až 40 Celziových stupňov s jedným kilometrom. Tento poznatok predpokladá, že ak by sa kdekoľvek na svete dal vyhĺbiť geotermálny vrt s hĺbkou 6 až 10 km, mohla by byť zdrojom energie pre geotermálnu elektráreň. Problémom však je, že vŕtanie hlbšie ako 5 km je drahé, cena rastie exponenciálne.

Vŕtanie je základnou operáciou pri vytváraní EGS rezervoáru. Geotermálne vrty sa delia do troch skupín zhľadiska hĺbky:

 • 1.      Plytké ( 1,5 – 3 km)
 • 2.      Stredné (3 – 5 km)
 • 3.      Hlboké (5 – 10 km)

Pre správne fungujúci EGS systém je dôležitý výskum práve v oblasti hlbokých vrtov (> 5 km). Príkladmi rôznych stránok procesu hĺbkového vŕtania, v ktorých v súčasnosti prebieha intenzívny výskum sú tieto:

 • ·         Zvýšenie efektivity procesu vŕtania
 • ·         Účinná stabilizácia vrtu vhodným pažením
 • ·         Vytvorenie technológie, ktorá bude vytvárať paženie už počas procesu vŕtania

     Očakávania od nových technológií sú vyjadrené takým spôsobom, že ich cena s narastajúcou hĺbkou bude lineárna.

Deep geothermal systems

Heat below the Earth's surface is one of the largest sources of energy, which is continually restored. The potential of geothermal energy is enormous, but the lack of technological progress prevents the commercial use in a cost and time effective way.

In present, geothermal energy is used to generate electricity generally only in areas with geological anomalies, allowing hot magma closer to the Earth's surface. In such locations a geothermal well with a depth of 2 to 4 km produce enough heat to generate steam that can drive an electric turbine.

Environment below the surface is getting warmer with increasing depth, about 20 to 40 degrees Celsius with one kilometer. This finding implies that if anywhere in the world gave scoop geothermal borehole with a depth of 6 to 10 km, it could be a source of geothermal energy for power. The problem is that drilling deeper than 5 km is expensive, the price starts to grow exponentially.

Drilling is an essential operation in the creation of EGS reservoir. According to depth, geothermal wells are divided into three groups:

 • 1.      Shallow ( 1,5 – 3 km)
 • 2.      Medium (3 – 5 km)
 • 3.      Deep (5 – 10 km)

For the proper functioning of EGS system is an important research area in the right deep boreholes (> 5 km). Examples of different aspects of the drilling process, which are intensively analysed are:

 • ·         Increase of efficiency of drilling process
 • ·         Effective stabilization of well with appropriate casing
 • ·         Technology that will create casingparalelly with the process of drilling

     The main expectation of new technologies is linear increasing of the cost with the depth.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.