Výskum

Využitie geotermálnej energie v hĺbkach nad 5 km by mohlo podstatne prispieť k riešeniu globálneho problému nedostatku energie a skleníkových plynov z fosílnych palív. Riešenie uvedené v Štúdii návrhu rozrušovacích trysiek popisuje inovatívny spôsob rozrušovania horniny, ktorý vytvára hĺbkový otvor v geologickej formácii, v skale, v podstate celými blokmi horniny tak, aby v súčinnosti s celou inovatívnou vŕtacou platformou cena vytváraného otvoru (vrtu), bola takmer lineárne závislá od jeho hĺbky (dĺžky).

Problematikou použitia technológie mikrodetonáciíi sa zaoberá štúdia Návrh a simulačný model súboru mikrodetonátorov. Zhodnotenie tohto výskumu sa nachádza v dokumente Výskumná správa o pôsobení mikrodetonačných elementov na rozrušovanie horniny.

Riešenie problematiky fyzikálnych procesov vyskytujúcich sa pri interakcii plazmy a plynov s horninou je podrobne rozobraté v správe Physical Process of Intereaction of the Plasma and Gases with Rock.

Nasledujúce video demonštruje experimenty zamerané na dezintegráciu horniny vysokoenergetickou elektrickou plazmou. Celý experiment prebiehal vo vodnom prostredí, aby sa jeho podmienky čo najviac priblížili podmienkam reálnych hĺbkových vrtov.

Die Forschung

Geothermische Energie in der Tiefe von 5 km könnte erheblich dazu beitragen, die Lösung des globalen Problems der Energieknappheit und der Treibhausgas-Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu verwirklichen. Als Lösung wurde eine Studie zum Design einer Abrasiondüse durchgeführt. Diese beschreibt eine innovative Methode zur Zerstörung von Gesteinen, wodurch eine Bohrung in einer geologischen Formation aus Fels, zu einem fast linear von der Tiefe abhängigem Preis erzeugt werden kann.

Probleme mit dem Einsatz der Microdetonation Technologie beschreibt die Studie Design und Simulationsmodell Microdetonationdatei. Weitere Evaluation der Forschung ist im Dokument Forschungbericht über die Wirkung Microdetonationelemente für den Abriss des Rock enthalten.

Die Bewältigung der physikalischen Vorgänge im Plasma und Gasen, welche mit dem Felsen interagieren ist im Bericht Physical Process of Intereaction of the Plasma and Gases with Rock.

Das folgende Video zeigt die Experimente über den Zerfall der Gesteine durch elektrisches Plasma. Das gesamte Experiment wurde in einer wässrigen Umgebung, um die Bedingungen so nahe wie möglich an jene in realer Tiefe der Bohrungen anzunähern.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.