geoEnergia

Slovenská geotermálna technologická platforma geoEnergia je vedecko-technologická koordinačná skupina zložená z relevantných aktérov geotermálneho sektora v Slovenskej republike.

GeoEnergia vytvára platformu, v rámci ktorej všetky sektory podieľajúce sa na rozvoji geotermálnej energie koordinovane pracujú na zabezpečení komerčného využitia tohto obnoviteľného zdroja čistej energie a jeho trvalo udržateľnom raste.

GeoEnergia sa usiluje identifikovať a rozvíjať trvalo udržateľnú stratégiu pre podporu a marketing geotermálnej energie v Slovenskej republike s nasledujúcimi cieľmi:

 • ·         Vytvárať rámec, kde budú môcť všetky sektory zapojené do rozvoja geotermálnej energie, spolupracovať a koordinovať svoje aktivity smerom k vývoju nových technológií a komercionalizácii tejto obnoviteľnej energie
 • ·         Analyzovať súčasný stav a potenciál geotermálnej energie v Slovenskej republike vrátane potrebných technológií, dostupných prírodných zdrojov, ich rozloženia a kvality
 • ·         Identifikovať potreby výskumu a vývoja a dostupných finančných zdrojov pre výskum v strategických oblastiach, presadzovať záujmy členov v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie
 • ·         Identifikovať bariéry (regulačné, technologické, finančné) brániace rozvoju geotermálnej energie, aktívna podpora presadzovania zmien, nových stratégií a trvalo udržateľných alternatív
 • ·         Propagácia geotermálnej energie a koordinácie medzi aktérmi z oblasti vedy, technológií a priemyslu zapojenými v technologickom reťazci
 • ·         Účasť na medzinárodných fórach a ďalších aktivitách súvisiacich s geotermálnou energiou, zvyšovanie povedomia na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni a šírenie informácií z platformy navonok

CELIM Slovakia sa podieľalo na prípravných aktivitách spojených so vznikom geoEnergie a plánuje zohrávať aktívnu úlohu aj počas jej fungovania. Chceme podporovať spoluprácu všetkých relevantných organizácií na poli geotermálnej energetiky.

Pre viac informácií o TP geoEnergia kliknite sem: www.ageo.sk/platforma-geoenergia/

 

geoEnergia

Slowakische geothermische Technologie-Plattform geoEnergia ist eine wissenschaftlich-technologische Koordinationgruppe, welche von den relevanten Akteure im Geothermie-Sektor in der Slowakischen Republik geründet wurde.

GeoEnergia schafft eine Plattform, in der alle Sektoren, die auf der Entwicklung der Geothermie beteiligt sind zu vereinigen, um die kommerzielle Nutzung dieser erneuerbaren Quelle sauberer Energie und nachhaltiges Wachstum zu sichern.

GeoEnergia betreibt die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie zur Förderung und Vermarktung von Geothermie in der Slowakischen Republik mit folgenden Zielen:

 • ·         Erstellen eines Rahmens, in dem alle Sektoren die in der Entwicklung der Geothermie in der Slowakei beteiligt sind. Ermöglichen der Zusammenarbeiten und Koordination ihre Aktivitäten bei der Entwicklung neuer Technologien und Kommerzialisierung dieser erneuerbaren Energien
 • ·         Analysieren des aktuellen Status und suchen von Potenzialen der geothermalen Energie in der Slowakei, einschließlich der notwendigen Technologie, verfügbaren natürlichen Ressourcen, ihrer Verteilung und Qualität
 • ·         Ermittlung des Bedarfs der Forschung und Entwicklung und verfügbaren finanziellen Ressourcen für die Forschung im strategischen Bereichen und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder im 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union
 • ·         Identifizieren die Barrieren (regulatorischen, technologische, finanzielle) die die Entwicklung der Geothermie Energie verhindern, die aktive Unterstützung der Durchsetzung Veränderungen, neue Strategien und zukunftsfähige Alternativen
 • ·         Förderung der Geothermie Energie und Koordination zwischen den Akteuren aus Wissenschaft, Technik und Industrie, welche in der technologische Kette beteiligt sind
 • ·         Die Teilnahme an internationalen Foren und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Erdwärme, die Sensibilisierung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene und die Verbreitung von Informationen auf externen Plattformen

CELIM Slowakei nahmen an den vorbereitenden Aktivitäten, mit der Erzeugung von GEOENERGIE teil, und plant eine aktive Rolle bei ihrem Betrieb zu spielen. Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen allen relevanten Organisationen im Bereich der Geothermie fördern.

Für weitere Informationen über TP geoEnergia klicken Sie hier: www.ageo.sk/platforma-geoenergia/

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.