Projekt Centrum excelentnosti

Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr

Dňa 5.februára 2014 sa začal implementovať výskumný projekt s názvom Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr s kódom ITMS 26240120036. Prijímateľom je spoločnosť GA Drilling, a.s. Združenie CELIM Slovakia, spolu so spoločnosťou Ecoland s.r.o. a Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied sú partnermi tohto excelentného výskumného projektu. 

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie know-how a potrebnej infraštruktúry v strategickej oblasti plazmového vysokoproduktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. Projekt sa realizoval pomocou troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít projektu. 

Trvanie projektu bolo naplánované na 18 mesiacov čo predstavovalo optimálnu dobu na dosiahnutie stanovených cieľov. Po niekoľkých stretnutiach zástupcov konzorcia bolo neskôr rozhodnuté, že je potrebné predĺžiť realizáciu projektu o 3 mesiace. Výskumná agentúra túto zmenu schválila a projekt tak trval 21 mesiacov. Projekt bol úspešne ukončený v Októbri 2015.

Výsledky tohto projektu sú voľne šíriteľné a sú verejne dostupné po kliknutí tu. Taktiež sú výsledky priebežne publikované aj v odborných vedeckých periodikách.

 

Zmluva s víťazom VO, zverejnená dňa 12.06.2015:

Centre of Excellence Project

Centre of Excellence for plasma high-productive processing of material and additive creation of structures
 

On 5th of February 2014 the research project with the name Centre of Excellence for plasma high-productive processing of material and additive creation of structures and with ITMS code 26240120036 was started. The beneficiary is company GA Drilling, a.s. Association CELIM Slovakia, together with company Ecoland s.r.o. and with Institute of materials and machine mechanics of Slovak academy of sciences are partners of this excellent research project.

The main goal of this project was to provide know-how and necessary infrastructure for the strategic field of plasma high-productive material processing and additive structure creation. The project was realised with three main activities and two support activities of the project.

The project was planned to be implemented during 18 months, what was the optimal time to achieve the project goals. After a few meetings of representatives of the consortium it was later decided, that it is neccessary to prolong the project for 3 months. Research agency approved this changes and project was then implemented for 21 months. The project was successfully finished in October 2015.

The results of this project are freely available and are accessible after clicking here. The results are also regularly published in scientific journals.

Contract with the winner of PP, published on 12.06.2015.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.