Laboratóriá

Výskumné laboratóriá CELIM Slovakia

Infraštruktúra výskumných laboratórií CELIM Slovakia v projekte Centrum excelentnosti

Počas posledných rokov sme kreovali a dopĺňali svoje špičkové výskumné laboratóriá, vďaka ktorým je možné realizovať plnohodnotný nezávislý výskum v oblasti plazmy na Slovensku. V Operačnom programe Výskum a vývoj sa nám podarilo zrealizovať viacero výskumných projektov, vďaka ktorým sa nám podarilo zriadiť špičkové výskumné laboratória. K týmto inovačným technológiám má voľný prístup široká skupina vedcov a inovátorov, ktorí vo verejnom záujme chcú uskutočňovať nezávislý výskum. Chceme zdôrazniť, že je prísne zakázané používať uvedenú projektovú infraštruktúru na aktivity, ktoré by mali hospodársky charakter. Vďaka našim vlastným finančným prostriedkom sa nám darí tieto špičkové laboratórne prístroje dopĺňať aj o nové zariadenia.

 

Informovanosť a dostupnosť informácií

Z dôvodu uskutočňovania výskumných aktivít, ktoré združenie CELIM Slovakia robí na báze všeobecného verejného prospechu a z dôvodu, že disponujeme špičkovou výskumnou infraštruktúrou, chceme vo verejnom záujme proaktívne informovať odbornú ako i laickú verejnosť o výsledkoch realizovaného výskumu. Taktiež si kladieme za cieľ, aby táto špičková výskumná infraštruktúra bola prístupná na uskutočňovanie nezávislého výskumu vo verejnom záujem všetkým študentom, doktorandom, postdoktorandom, vedcom či inštitúciám realizujúcich výskum. Pokiaľ by bol záujem o uskutočnenie vlastného nezávislého výskumu v našich špičkových laboratóriách zameraných na oblasť plazmových procesov, plazmového spracovania materiálov na uvedenej infraštruktúre, kontaktuje nás prosím cez nasledovný mail: info@celim.sk.

 

Galéria výskumných laboratórií CELIM Slovakia

/album/laboratoria/a1-jpg1/
/album/laboratoria/a2-jpg1/
/album/laboratoria/a3-jpg1/
/album/laboratoria/a4-jpg1/
/album/laboratoria/a5-jpg/
/album/laboratoria/a6-jpg/
/album/laboratoria/a7-jpg/
/album/laboratoria/a8-jpg/
/album/laboratoria/a9-jpg/
/album/laboratoria/a10-jpg/

Prístroje zakúpené v rámci projektu s ITMS kódom 26240120036.

Laboratories

Research laboratories of CELIM Slovakia

Infrastructure of research laboratories of CELIM Slovakia in project of Centre of Excellence

During last years we have been establishing and adding new infrastructure to our excellent research laboratories, thanks to which it is possible to do full independent research in the area of plasma in Slovakia. In Operational Programme Research and Development we were able to implement many research projects, thanks to which we have been able to establish excellent research laboratories. Wide group of scientists and innovators, who want to do independent research in the public interest, has free access to these innovative technologies, We would like to stress, that i tis strictly forbidden to use the mentoned project infrastructure for activities, that would have commercial use. Thanks to our own financial sources we are able to add new infrastructure to these excellent research devices.

 

Information Availability and Public Activities

In order to carry out research activities, that the association CELIM Slovakia is doing based on general public benefit, as well as on the fact, that we have an excellent research infrastructure available, we want to proactively inform the professional and general public in the public interest about the results of the research. Also one of our goals is to make this research infrastructure accessible to all students, PhDs, postdoctoral students, scientists or research institutes for conducting independent research in the public interest. In case of interest to do own independent research in public interest in our excellent laboratories focused on area of plasma processes or plasma processing of materials on mentioned infrastructure, contact us please via email address info@celim.sk,

 

Gallery of Laboratories of CELIM Slovakia

/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a1-jpg2/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a2-jpg2/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a3-jpg2/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a4-jpg2/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a5-jpg1/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a6-jpg1/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a7-jpg1/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a8-jpg1/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a9-jpg1/
/album/gallery-of-laboratories-of-celim-slovakia/a10-jpg1/

Equipment acquired in project with ITMS code 26240120036.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.