Vedecká rada

Ing. Igor Kočiš

 
Ing. Igor Kočiš je špičkový vedecko-výskumný pracovník a inovátor v jednej osobe, ktorý má viac než 10-ročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja plazmových technológií pre hĺbkovú geotermiu a ich využívania na dezintegráciu a frézovanie materiálov. Viac ako 10 rokov tiež pôsobil v oblasti IKT zameranej na bezpečnosť a šifrovanie dát. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Je spolutvorcom rôznych výskumných stratégií a strategických dokumentov pre výskum a vývoj. V spoločnosti GA Drilling, a. s., postupne vybudoval multidisciplinárny tím špičkových a skúsených výskumných pracovníkov, schopných čeliť aj tým najnáročnejším výskumným výzvam. Je spoluautorom viacerých patentov z oblasti čistých technológií, obnoviteľných zdrojov energie ako aj z oblasti IKT. Ako špičkový výskumný pracovník má bohaté skúsenosti s projektami, priemyselného výskumu a vývoja, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, ako aj s projektami spolufinancovanými zo štrukturálnych fondov EÚ. Bol poverený Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR zastupovaním Slovenskej republiky v rámci Európskej technologickej platformy v Bruseli.
 

Ing. Tomáš Krištofič

 
Tomáš je špičkový vedecko-výskumný pracovník, s viac než 20-ročnými skúsenosťami vo výskume a vývoji v oblasti pulzných zdrojov pre plazmové vŕtanie, v technológiách pre geotermálne energie či IKT. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Bol dlhoročným členom riadiaceho orgánu Európskej technologickej platformy Artemisia JTI zameranej na stratégiu výskumu a vývoja a inteligentných vstavaných systémov ako kľúčovej podmieňujúcej technológie pre najdôležitejšie priemyselné odvetvia. Ďalšie veľmi významné skúsenosti získal v predchádzajúcom pôsobení v IT spoločnosti, kde sa podieľal na špičkových technológiách pre obranu a šifrovanie dát. Je spolupôvodcom množstva patentov z oblasti technológií pre obnoviteľné zdroje a IKT. Podieľal sa na viacerých výskumných projektoch v Operačnom programe Výskum a vývoj, na výskumných projektoch v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie, ako aj na množstve IKT projektov a rozličných interných projektoch. Vo viacerých z nich mal na starosti aj riadenie výskumno-vývojových tímov a usmerňovanie výskumu.
 
 
 

Ing. Ivan Kočiš, CSc.

 
Ivan je excelentný vedecko-výskumný pracovník, ktorý má viac než 45 rokov skúseností v oblasti IT a strojárstva, geotermálnej energie aj plazmových procesov, pričom pôsobil na vedúcich pozíciách vo veľkých podnikoch a úspešných startupoch. Spolupodieľal sa na tvorbe strategických dokumentov výskumu a má dlhoročné skúsenosti s usmerňovaním vedeckých tímov. Je pôvodca a spolupôvodca niekoľkých patentov z oblasti technológií pre obnoviteľné zdroje a v oblasti informačno-komunikačných technológií. Pôsobil dlhodobo ako hlavný výskumník aj v rôznych IKT spoločnostiach, kde zodpovedal za stratégiu výskumu a vývoja a pôsobil ako zástupca na Európskych technologických platformách. V roku 1974 mu bol udelený Laureát štátnej ceny za rozvoj vedy a techniky. Získal národnú cenu Českeslovenska za prínos v oblasti výskumu a vývoja. Pred rokom 1989 riadil oddelenie výskumu a vývoja robotiky a automatizácie na Ústave technickej kybernetiky SAV. V rámci pôsobenia na Ústave kybernetiky SAV sa venoval výskumu robotiky, senzoriky a mikroprocesorových systémov. V rokoch 1990-1992 bol poradca pre vedu a inovácie predsedu FZ ČSFR Alexandra Dubčeka. V rokoch 1992 až 2000 dosiahol ako riaditeľ spoločnosti INFOTRANS vedúce postavenie na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti. V roku 2007 bol členom zboru poradcov premiéra SR pre oblasť inovácií a bol spoluautorom stratégie SR v tejto oblasti. Ako špičkový výskumný pracovník sa podieľal na viacerých výskumných projektoch v Operačnom programe Výskum a vývoj, 7. Rámcového programu Európske únie, ako aj na ďalších interných projektoch.
 

Mgr. Ľuboš Slovák, M.A.

 
Ľuboš je skúsený senior projektový manažér a projektový riaditeľ. Podieľal sa na príprave viacerých úspešných projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a 7. Rámcového programu Európskej únie a rovnako aj na ich implementácii. Vyštudoval odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr si vzdelanie rozšíril na Univerzite v Bonne v Nemecku. V spoločnostiach, kde pôsobil, mal na starosti najmä podávanie projektových žiadostí, koordináciu partnerov v projekte, zazmluvňovanie schválených projektov, prípravu a podávanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ a následných monitorovacích správ, reportovanie výsledkov EK a RO/SORO, ale taktiež aj aktívne oslovovanie a získavanie projektových partnerov.
 
 
 

Dr. Ing. František Simančík

 
Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby a spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov. V úlohe koordinátora pôsobil aj v piatich projektoch zo štrukturánuch fondov EÚ, výsledkom ktorých je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom. Je spoluautorom viac ako 300 odborných publikácií a spoluautor 30 udelených patentov.

Scientific Board

MSc. Igor Kočiš

Igor Kočiš is a leading researcher and innovator who has more than 10 years of experience in the research and development of plasma technologies for deep geothermal boreholes as well as their use for disintegration and milling of materials. For more than 10 years, he has also worked in the field of ICT for data security and encryption. He graduated from the Slovak technical university – Faculty of Electrical Engineering and Informatics in Bratislava. He is the co-author of various research strategies and strategic documents for research and development. In GA Drilling, he has gradually built a multidisciplinary team of top and experienced researchers, that are able to meet even the most demanding research challenges. He is co-author of several patents in the field of clean technologies, renewable energy sources and ICT. As a top researcher, he has extensive experience with projects, industrial research and development, whether at national or international level, as well as projects co-financed by the EU Structural Funds. He was appointed by the Ministry of Science, Research and Sport of the Slovak Republic as a representative of the Slovak Republic within the framework of the European Technology Platform in Brussels.

 

MSc. Tomáš Krištofič

Tomas is a leading researcher with more than 20 years of experience in research and development in the field of pulse sources for plasma drilling, geothermal energy technologies and ICT. He graduated from the Slovak technical university – Faculty of Electrical Engineering and Informatics in Bratislava. He has been a long-standing member of the European technological platform JTI Artemisia which is focused on research and development of strategies and Intelligent Embedded Systems as a key enabling technology for the most important industries. He has also gained valuable experiences in his previous occupation in IT company where he has been involved in high-end data protection and encryption technologies. He is the co-author of many patents in the field of renewable technologies and ICT. He has participated in several research projects in the R&D Operational Programme, on research projects under the 7th Framework Programme of the European Union, as well as in many ICT projects and various internal projects. In many of them, he was also responsible for managing research and development teams and steering the research.

 

MSc. Ivan Kočiš, PhD. 

Ivan is an excellent scientific researcher who has more than 45 years of experience in IT and engineering areas, geothermal energy and plasma processes. He has worked in leading positions in large enterprises and successful startups. He has collaborated on the development of strategic research document and has many years of experience in leading scientific teams. He is the author and co-author of several patents in the field of renewable technologies and information technology. He has worked for many years as a head researcher in various ICT companies, where he was responsible for the R&D strategy and he has worked as a representative on the European Technology Platforms as well. In 1974, he was awarded the State Prize for Science and Technology Development. He was awarded the national prize of Czechoslovakia for his contribution to research and development. Prior to 1989, he was director of the Department of Research and Development of Robotics and Automation at the Institute of Technical Cybernetics of Slovak academy of sciences (SAS). As part of his work at the Institute of Cybernetics SAS he has devoted himself to the research of robotics, sensors and microprocessor systems. In the years 1990-1992, he was an adviser for science and innovation to Alexander Dubček, chairman of the FZ ČSFR. Between 1992 and 2000, as director of INFOTRANS he achieved with the company leadership in the Slovak security market. In 2007 he was a member of the Board of Advisers of the Slovak Prime Minister for Innovation and co-authored the Slovak Republic’s strategy in this field. As a senior researcher he participated in several research projects in the Operational Programme Research and Development, the 7th Framework Programme of the European Union, as well as on other internal projects.

 

MSc. Ľuboš Slovák, M.A.

Lubos is an experienced senior project manager and director of project department. He participated in the preparation and implementation of several successful projects within the Operational Programme Research and Development, Operational Programme Competitiveness and Economic Growth and the 7th Framework Programme of the European Union. He graduated from the Department of International Relations and Diplomacy at the Faculty of Political Science and International Relations at Matej Bel University in Banská Bystrica. He later extended his studies at the University of Bonn in Germany. In the companies where he worked, he was responsible for submitting project applications, coordinating project partners, preparation of projects agreement, preparing and submitting payment applications, monitoring and follow-up reports, reporting results to European commission or national authorities. He was responsible of active addressing and acquiring of new project partners.

 

MSc. František Simančík, PhD.

Dr. Ing. František Simančík is an expert in non-ferrous metals, composites and technology for their production and processing. He oversaw many research projects as lead coordinator. Five of his research projects funded from ERDF resulted to the project Excellence Center for Composites Research for Engineering, Building and Medical Applications in Bratislava (CEKOMAT) and the Innovation Center for Light Metals and Composites in Žiar nad Hronom. He has co-authored more than 300 professional publications and 30 patents.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.