Projekt TeReGeo

Názov projektu - Výskum inovatívnej technológie pre realizáciu vrtov hĺbkovej geotermie

Relevantné cieľové skupiny:

Hlavnou cieľovou skupinou sú:

- Výskumné a vývojové pracoviska (akadémie vied)

- Univerzity

- Neziskové organizácie a MSP pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energie

Spôsob zapojenia cieľovej skupiny do projektu:

- realizácia výskumných aktivít projektu univerzitami

- vytvorenie pracovnej siete (networking) v oblasti výskumu a vývoja technológií hĺbkového vŕtania, vrátane odberateľov technológií

- transfer vyvinutej technológie pre potenciálnych odberateľov vrátane exportu

Projekt TeReGeo

Projektname - Erforschung von innovativen Technologien zur Realisierung von Geothermischen Tiefenbohrungen

Relevanten Zielgruppen:

Die Hauptzielgruppe sind:

-          - R & D Abteilung (Akademie der Wissenschaften)

-          - Universitäten

-          - NON – Profit Organisationen und  KMU, die in Forschung und Entwicklung von erneuerbarer Energien  arbeiten

Einbindung der Zielgruppe in das Projekt:

-          - Durchführung eines Forschungsprojekts mit Aktivitäten von Universitäten

-          - Schaffen eines  funktionierenden Netzwerkes (Networking) in Forschung und Entwicklung von Tiefbohrtechnik, einschließlich Technologie-Käufer

-          - Transfer der entwickelten Technologie für potentielle Kunden, einschließlich Export

 

EUROPEAN UNION

European Regional

Development Fund

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.